Vseobecne obchodne podmienky - Exkluzívna kozmetika
Exkluzívna kozmetika

 

Všeobecné obchodné podmienky 


Článok 1 

 

Všeobecné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky, ďalej len VOP, platia pri nákupe v internetovom obchode http://www.exkluzivnakozmetika.sk/, ktorého prevádzkovateľom je ESIDAS, s.r.o., so sídlom Bajkalská 9, Bratislava, 83104, IČO: 4682399, Email:   , tel.č.: 0950 49 49 10

 

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej.

 

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami vrátane reklamačných podmienok aktuálnym znením, najmä:

 

Občianskeho zákonníka,

 

Obchodného zákonníka,

 

zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa,

 

o zmene zákona SNR č. 372/1990 o priestupkoch,

 

zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji,

 

zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode,

 

o zmene a doplnení zák. č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa,

 

zákonom č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, ako aj príslušnými ustanoveniami právneho poriadku EÚ.


Definície pojmov 

 1. Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci (dodávateľ) so spotrebiteľom.

 2. Prostredníctvom portálu prevádzkovateľ sprostredkováva predaj zákazníkovi.

  Predávajúci (dodávateľ, prevádzkovateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
  Poskytovateľ je právnická osoba, ktorá predáva konkrétne služby alebo tovar ponúkané na Portáli. 
 3. Kupujúci (zákazník, spotrebiteľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu.


  Portál je internetová stránka Prevádzkovateľa 


  VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom portálu, ktoré upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa, zákazníka a poskytovateľa pri poskytovaní a využívaní služieb prevádzkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na portáli. 
  Článok 2 


  Práva a povinnosti 


  Kupujúci si objednáva tovar na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke http://exkluzivnakozmetika.sk/.
 4. Výber tovaru potvrdí kliknutím na tlačidlo "Pridaj do košíka"
 5. Po ukončení nákupu všetkého  vybraného tovaru zvolí kupujúci "Košík" skontroluje jeho obsah.

Kupujúci si zvolí si spôsob doručenia a platby poštovné na dobierku.

 1. Kupujúci vyplní fakturačné a dodacie údaje (adresa, email).
 2. Kupujúci si vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle.
 3. Návrhom na uzatvorenie zmluvy sa považuje umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke http://exkluzivnakozmetika.sk/
 4. Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho.

 

Potvrdenie predávajúceho o doručení objednávky sa považuje za prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

 1. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán).
 2. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s povinnosťou platby za objednaný tovar.

  Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

  Článok 3 


  Odstúpenie kupujúceho od zmluvy v zmysle ust. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení 


  1.      Kupujúci má v súlade s ust. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení (ďalej len „zákon“) právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií do 14 (štrnástich) dní od prevzatia tovaru. 


  2.      Odstúpiť od zmluvy nie je možné v prípade, pokiaľ bol tovar použitý (vzhľadom na charakter tovaru). 

  3.      V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku VOP je kupujúci povinný tovar v originálnom balení spoločne s originálom faktúry – daňového dokladu vrátiť predávajúcemu do 7 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na adresu jeho sídla. 

  4.      Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby, a to najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia kupujúceho od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku VOP. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. 


  Článok 4 


  Dodanie tovaru 
    
  1.      Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho dodaný v čo najkratšej dobe od potvrdenia objednávky predávajúcim, dodacia lehota sa počíta na pracovné dni a obvykle predstavuje 5-15 pracovných dní. 

  Pri platbe za tovar na dobierku sa dodacia lehota počíta odo dňa prijatia objednávky predávajúcim, vo všetkých ostatných prípadoch odo dňa prijatia platby kupujúceho za objednaný tovar predávajúcim. Kupujúci je o dodacej lehote objednaného tovaru informovaný e-mailom v okamihu jeho odoslania. Tovar bude kupujúcemu dodaný spôsobom, ktorý si zvolí v objednávke, pričom má na výber niektorý zo spôsobov uvedených na webových stránkach.   Článok 5 

  Cena tovaru a spôsob platby za tovar 

  1.      Ceny za tovar uvedené na webových stránkach platia výlučne na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu. 

  2.      Akékoľvek ceny tovaru vrátane akciových cien platia do odvolania zo strany predávajúceho. 

  3.      Uvedené ceny sú konečné. Uvedené ceny nezahŕňajú náklady na dopravu/poštovné a balné. 

  4.      V prípade dodania tovaru na dobierku uhradí kupujúci kúpnu cenu tovaru pri jeho prevzatí doručovateľovi. K cene za tovar budú pripočítané náklady na poštovné a balné podľa cenníka uvedeného na webových stránkach.   Článok 6 

  Súlad s kúpnou zmluvou 

  1.      Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri jej prevzatí kupujúcim bez vád, t.j. že je v súlade s kúpnou zmluvou. 

  2.      Súlad s kúpnou zmluvou znamená, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti vyžadované zmluvou, uvádzané predávajúcim alebo výrobcom, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo na ktorý sa vec obvykle používa. 

  3.      Za rozpor s kúpnou zmluvou, t.j. za vady veci sa nepovažuje najmä opotrebenie veci alebo jej časti obvyklým používaním  veci alebo rozpor spôsobený iným ako obvyklým používaním veci. 

  4.      V prípade, ak má vec pri jej prevzatí kupujúcim vady, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu  vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, t.j. vady odstránil a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou; pokiaľ sa jedná o neodstrániteľné vady, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny veci, výmenu veci alebo môže od zmluvy odstúpiť.  To neplatí, pokiaľ predávajúci vady spôsobil sám. Vada, ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za vadu existujúcu už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak.   


  Článok 7 


  Záručná doba 

  1.      Na všetok tovar poskytuje predávajúci záručnú dobu 24 mesiacov. 

  2.      Záruka sa nevzťahuje na opotrebenia veci spôsobené ich obvyklým užívaním.   

  3.      Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena. 

  4.      Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. Doba, počas ktorej je reklamácia vybavovaná, sa do záručnej doby nezapočítava. 


  Článok 8 

  Reklamácia a jej uplatnenie 

  1.      V prípade, ak sa v priebehu záručnej doby vyskytne na zakúpenom tovare vada, má kupujúci v závislosti na povahe tejto vady pri uplatnení reklamácie tieto práva: 

  a.      ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.  Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti; 

  b.      ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť; 

  c.      kupujúcemu prislúchajú tie isté práva, ako je uvedené pod písm. b. tohto bodu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať; 

  d.      ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.   2.      Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním. Záruka sa taktiež nevzťahuje na také vady tovaru, ktoré vznikli v dôsledku vystaveniu veci nepriaznivým vonkajším vplyvom (napr. slnečnému žiareniu, príliš vysokým alebo nízkym teplotám a pod.), či v dôsledku iných vonkajších vplyvov (napr. vniknutie tekutiny, pádu a pod.). 

  3.      Reklamáciu je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho osobne v sídle alebo prostredníctvom pošty, a to bez zbytočného odkladu po zistení vady tovaru, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. 

  4.    Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť reklamovaný tovar vrátane originálneho obalu výrobku, originál faktúry-daňového dokladu o kúpe tovaru (resp. pokladničný doklad), uviesť popis vady tovaru a svoje kontaktné údaje. 

  5.         Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu písomné potvrdenie obsahujúce informáciu, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, a ďalej bude potvrdenie doplnené údajmi o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.    V prípade reklamácie realizovanej prostredníctvom pošty, zašle predávajúci toto potvrdenie kupujúcemu e-mailom. 

  6.         Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch (§ 18 ods. 4 zák. č. 250/2007 Z.z.) najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 

  7.         V prípade, ak predávaná vec nie je v rozpore s kúpnou zmluvou, t.j. nemá žiadne vady, alebo už uplynula záručná doba, nemá kupujúci právo na výmenu veci, zľavu z kúpnej ceny, a nemá ani právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, s výnimkou prípadu podľa čl. 3 VOP. 

  8.         Vzorky a darčeky, ktoré kupujúci obdrží spoločne s objednaným tovarom (bezplatne), nie je možné reklamovať.   Článok 9 

  Ochrana osobných údajov 

  1.      Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, spracúvaním,  a uchovávaním poskytnutých osobných údajov za účelom realizácie objednávky  kupujúceho a ďalej k marketingovým účelom, v zmysle ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 3.  
 4. Článok 10

 

 

 1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 2.  

  1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

   

 

 

 1. Článok 11

 

 

 1. Orgán dozoru

  Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorátu SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170

 2.  


  Článok 12


  Záverečné ustanovenia 

  1.      Tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) platia v znení uvedenom na internetových stránkach http://www.exkluzivnakozmetika.sk/ odoslaním objednávky kupujúcim ich kupujúci bezvýhradne prijíma.
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 14.8.2015. 

  2.      Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah týchto VOP. Takto zmenené  VOP nadobudnú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webových stránkach

 

 


Prevádkovateľ: exkluzivnakozmetika.sk, Bajkalská 9, Bratislava, tel.č: 0918022144, IČO: 46823999, DIČ: 2023613680. Všeobecné obchodné podmienky